Agjent Shitje

Pozicioni i Punës: Agjent Shitje (Internship)

Departamenti: Shitje-Marketing

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

  1. Realizon aktivitete marketing si B2B, MDRR.
  2. Asiston në pritjen e klientëve dhe shoqërimin e tyre në object.
  3. Asiston në analiza dhe studim tregu për konkurentin.
  4. Merr pjesë në panaire dhe realizon B2B.
  5. Krijon dhe mbledh të dhëna për bigdata.

Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.

Edukimi:

Bachelor ose Master në Marketing, Administrim Biznesi.

Aftësi të tjera

  • Të ketë aftësi organizative.
  • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
  • Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
  • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.