Arkitekt

Pozicioni i Punës: Arkitekt (Intership)

Departamenti:  Departamenti Arkitekturës

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

  • Kërkime për llojet e hapësirave publike, instalacioneve, sistemime të jashtme, bimësisë
  • Kërkime për mobiljet urbane, ndriçimin e jashtëm, lojrat sportive.
  • Asistim në realizimin e renderave 3D.

Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.

Edukimi:

Master në Arkitekturë.

Aftësi të tjera

  • Të ketë aftësi organizative.
  • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
  • Njohës i programeve si Autocad, Revit, Ilustrator, 3Dmax.
  • Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
  • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.