Inxhinier Hidroteknik

Detyrat dhe Përgjegjësi:

 • Ndjek ecurinë e punimeve Hidraulike në faza, që nga projekt-ideja, zbatim dhe kolaudim përfundimtar
 • Planifikon, organizon dhe mbikqyrë punën e nënkontraktorëve hidraulike për t’u siguruar se të gjitha punimet po kryhen sipas parametrave të përcaktuara në projekt       
 • Përgatit dhe koordinon gjithë dokumentacionin e duhur tekniko–ligjor për marrjen e lejeve përkatëse në institucionet vëndase   
 • Rishikon dhe harton koston e instalimeve Hidraulike duke përgatitur preventivin total
 • Identifikon tregun e materialeve hidraulike vendas ose të huaj dhe kordinon me departamentet e tjera për mënyrën e përzgjedhjes     
 • Përgatit dhe monitoron grafikun e zbatimit të punimeve hidraulike në përputhje me grafikun e përgjithshëm të projektit                
 • Harton dhe kontrollon situacionet mujore 
 • Realizon Projekt Instalime Kub/Kuz, aspirim/ventilim, Stacion pompash, Linja kryesore FU, kanalizime/ mkz.
 • Realizon Hidroizolime të mureve nëntoke, tualete, llozha, tarraca.
 • Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij.

 

Edukimi:

Të ketë perfunduar masterin në Inxhinieri Hidroteknike

 

Eksperienca

Të ketë eksperiencë pune në pozicionin që kërkohet jo me pak se 3 vjet.

 

Aftësi te tjera

 • Të ketë aftësi organizative.
 • Të jetë I aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 • Njohës I programeve si Autocad, Revit.
 • Njohës I programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
 • Njohës shumë I mirë I gjuhës angleze.

 

Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dorëzoni CV të detajuar dhe letër interesi. 

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al