Inxhinier Elektrik

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Ndjek ecurinë e punimeve elektrike në faza, që nga projekt-ideja, zbatim dhe kolaudim përfundimtar
 • Planifikon, organizon dhe mbikqyrë punën e nënkotraktoreve elektrik për t’u siguruar se të gjitha punimet po kryhen sipas parametrave të percaktuara në projekt       
 • Përgatit dhe koordinon gjithë dokumentacionin e duhur tekniko–ligjor për marrjen e lejeve përkatëse në institucionet vendase   
 • Rishikon dhe harton koston e instalimeve elektrike duke përgatitur preventivin total     
 • Identifikon tregun e materialeve dhe të instalatorëve elektrike vendas ose të huaj dhe kordinon me departamentet e tjera për mënyrën e përzgjedhjes     
 • Kordinon punën midis grupeve të ndryshme instalatore  
 • Përgatit dhe monitoron grafikun e zbatimit të punimeve elektrike në përputhje me grafikun e përgjithshëm të projektit                
 • Harton dhe kontrollon situacionet mujore 
 • Harton dhe mbikqyrë mirëmbajtjen periodike të sistemit të instalimeve elektrike gjatë fazës së shfrytëzimit               
 • Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij.

 

Edukimi:

 • Të ketë përfunduar masterin në Inxhinieri Elektrike

 

Eksperienca

 • Të ketë eksperiencë pune në pozicionin që kërkohet jo më pak se 3 vjet.

 

Aftësi të tjera

 • Të ketë aftësi organizative.
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 • Njohës i programeve si Autocad, Revit.
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike të paketës Microsoft Office.
 • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.

 

Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dorëzoni CV të detajuar dhe letër interesi. 

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al