Agjent Shitje

Profili i kompanise 
Kontakt shpk është një kompani ndërtimi që operon në tregun shqiptar që prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarisë së Kontakt shpk konsiston në ndërtimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht në qytetin e Tiranës.

Pozicioni I Punës:
Agjent Shitje

Departamenti:
Departamenti Shitje-Marketing

Përshkrimi I Pozicionit:
Agjenti i Shitjeve do shërbeje si kontakti primar i kompanisë për klientët tanë. Ai pritet që tu ofroj klientëve një shërbim dhe eksperiencë të shkëlqyer gjatë gjithë procesit.

Detyrat dhe Përgjegjësi:

 1. Njeh profilin e kompanisë, projektet e realizuara, dokumentacionin ligjor, afatet e ndërtimit dhe regjistrimit ne ZVRPP të objektit.
 2. Informon klientët potencialë për detajet mbi kushtet e shit-blerjes, cmimin, sipërfaqen, vendndodhjen, orientimin, përshkrimin e rifiniturave, standarteve të perdorura, afati i dorëzimit të objektit.
 3. Vendos klientët në kontakt me juristë, financiere, arkitektë dhe inxhinierë për t’i ofruar shërbime mbi blerjen që do të kryejnë.
 4. Shoqëron klientët dhe kryen vizita në ambjentet, objekt shit-blerje
 5. Pajis klientët me setet e marketingut dhe planimetritë e njësive që interesohen.
 6. Kryen aktivitete marketing.
 7. Mban marrëdheniet me agjensitë Real Estate.
 8. Monitoron tregun në teresi dhe mbledh informacione.
 9. Raporton në mënyrë periodike tek eprori përkatës për aktivitetin e zonës dhe objektivat e vendosura.
 10. Mban dhe rifreskon databazën e klientëve.
 11. Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.

 

Edukimi:
Të ketë perfunduar masterin ne Marketing, Menaxhim Biznesi

Eksperienca
Të ketë eksperiencë pune në pozicionin që kërkohet  1- 2 vjet.

Aftësi të tjera

 • Të ketë aftësi organizative
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe negociuese në mbylljen e kontratave
 • Të jetë person energjik dhe i motivuar
 • Të jetë ambicioz, i besueshem, dhe i aftë për të ndërmarrë iniciativa
 • Aftësi për të punuar në mënyrë individuale dhe në grup
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike të paketës Microsoft Office
 • Njohës të mira të gjuhës angleze

Mënyra e Aplikimit

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-n sipas formatit europian, letër interesi  dhe portofol të punëve të tyre në adresën e emailit amela.dulla@kontakt.al/ info@kontakt.al ose duke aplikuar online në faqen zyrtare te web-it www.kontakt.com/ http://www.kontakt.al/karriera/kerko-pune.

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al