Financier

Profili i kompanisë 
Kontakt shpk është një kompani ndërtimi që operon në tregun shqiptar që prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarisë së Kontakt shpk konsiston në ndërtimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht në qytetin e Tiranës.

Pozicioni i Punës: Financier

Departamenti: Departamenti Financës

Përshkrimi i Pozicionit: Regjistrim blerje, shitje, magazine, banka, debitorë e kreditorë, aktive afatgjata materiale, shpenzime të përgjithshme, analiza kosto.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 1. Regjistrim fatura shitje-blerje.
 2. Përpunon fatura, bën bashkëlidhjen me situacionet dhe kontabilizimin e tyre në QK përkatëse.
 3. Përgatit dhe çon në bankë xhirime për pagesë.
 4. Përgatit të dhëna për raportin javor kreditorë, debitorë.
 5. Bën përpunim fillestar të Listëpagesës mujore, azhornim të hyrje-daljeve të punonjësve.   
 6. Merr pjesë në inventarin e kompanisë.
 7. Realizon analiza të kostove dhe analiza të shpenzimeve.

​​Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.

Edukimi:

Të ketë përfunduar masterin në Finance, Kontabilitet, Informatikë Ekonomike.

Eksperienca

Të ketë eksperiencë pune 1-2 vjet në pozicionin që kërkohet në sektorin e ndërtimit.

Aftësi të tjera

 • Të ketë aftësi organizative.
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 • Njohës i programeve si Financa 5.
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
 • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.