Inxhinier Hidroteknik

Pozicioni i Punës: Inxhinier Hidroteknik (Internship)

Departamenti:  Departamenti Inxhinierik

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

  1. Asiston inxhinierin në ndjekjen e punimeve, kontrollet dhe matjet ne object.
  2. Realizon kontroll të piletave, tuba shiu, kolektorë.
  3. Realizon listëprezencen e punëtorëve të kompanisë dhe të nënkontraktorëve hidraulike.
  4. Asiston inxhinierin në hedhjen e të dhënave për realizimin e situacioneve dhe librezë masash
  5. Sistemon dokumentacionin në dosje

Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.

Edukimi:

Bachelor ose Master në Inxhinieri Hidroteknik.

Aftësi të tjera

  1. Të ketë aftësi organizative.
  2. Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
  3. Njohës i programeve si Autocad, Revit, SAAP.
  4. Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
  5. Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.