fbpx Inxhinier Ndërtimi | Kontakt

Inxhinier Ndërtimi

Pozicioni i Punës: Inxhinier Ndërtimi (Internship)

Departamenti:  Departamenti Inxhinierik

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

  1. Asiston inxhinierin në ndjekjen e punimeve, kontrollet dhe matjet në objekt.
  2. Realizon Listëprezencen e punëtorëve të kompanisë dhe të nënkontraktorëve.
  3. Asiston inxhinierin në marrjen e kubikëve dhe emërtimet e tyre gjatë proçesit të betonimit.
  4. Asiston inxhinierin në hedhjen e të dhënave për realizimin e situacioneve dhe librezë masash.
  5. Sistemon dokumentacionin në dosje.

Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.

Edukimi:

Bachelor ose Master në Inxhinieri Ndërtimi.

Aftësi të tjera

  • Të ketë aftësi organizative.
  • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
  • Njohës i programeve si Autocad, Revit.
  • Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
  • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.