Inxhinier Ndërtimi

Profili I kompanisë

Kontakt shpk është një kompani ndërtimi që operon në tregun shqiptar që prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarisë së Kontakt shpk konsiston në ndërtimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht në qytetin e Tiranës.

Pozicioni I Punës:
Inxhinier Ndërtimi

Departamenti:
Inxhinierik

Detyrat dhe Përgjegjësi:

 1. Zbatimi i punimeve në kantier sipas projektit të miratuar
 2. Harton dhe Kontrollon  librezat e masave
 3. Kontrollon dhe miraton  situacionet përmbledhëse mujore.
 4. Kontrollon dhe harton  analizat teknike të cmimeve për zërat e punimeve të ndërtimit.
 5. Kontrollon grafikun e punimeve për ecurinë normale të tyre.
 6. Jep zgjidhje nga ana  teknike për problemet gjatë punimeve.
 7. Kontrollon analizat laboratorike në sasi dhe cmim të ardhur nga laboratori.
 8. Dorëzon dokumentacionin teknik të kërkuar nga mbikëqyrësi i punimeve.
 9. Formulon proces-verbalet për punimet shtesë.
 10. Përgjegjëse për sigurimin teknik në kantier.
 11. Koordinon punën për përgatitjen e dokumentacioneve tekniko—ligjore për objektet.
 12. Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të permbushjes së detyrave nga ana e tij.

 

Edukimi:
Të ketë përfunduar masterin në Inxhinieri Ndërtimi Profili Strukturë

Eksperienca
Të ketë eksperiencë pune në pozicionin që kërkohet jo më pak se 3 vjet.

Aftësi të tjera

 • Të ketë aftësi organizative.
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 • Njohës i programeve si Autocad, Revit.
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
 • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.

 

Mënyra e Aplikimit

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-n sipas formatit europian dhe letër interesi në adresën e emailit amela.dulla@kontakt.al/ info@kontakt.al ose duke aplikuar online në faqen zyrtare te web-it www.kontakt.com/ http://www.kontakt.al/karriera/kerko-pune.

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al