fbpx Kontakt - Kërko Internship |

 

Gjej rolin tënd midis nesh.

Inxhinier Ndërtimi

Departamenti i Inxhinierisë

Pozicioni i Punës: Inxhinier Ndërtimi (Internship)

Departamenti:  Departamenti Inxhinierik

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 1. Asiston inxhinierin në ndjekjen e punimeve, kontrollet dhe matjet në objekt.
 2. Realizon Listëprezencen e punëtorëve të kompanisë dhe të nënkontraktorëve.
 3. Asiston inxhinierin në marrjen e kubikëve dhe emërtimet e tyre gjatë proçesit të betonimit.
 4. Asiston inxhinierin në hedhjen e të dhënave për realizimin e situacioneve dhe librezë masash.
 5. Sistemon dokumentacionin në dosje.

Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.

Edukimi:

Bachelor ose Master në Inxhinieri Ndërtimi.

Aftësi të tjera

 • Të ketë aftësi organizative.
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 • Njohës i programeve si Autocad, Revit.
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
 • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.
Apliko Tani

Inxhinier Hidroteknik

Departamenti i Inxhinierisë

Pozicioni i Punës: Inxhinier Hidroteknik (Internship)

Departamenti:  Departamenti Inxhinierik

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 1. Asiston inxhinierin në ndjekjen e punimeve, kontrollet dhe matjet ne object.
 2. Realizon kontroll të piletave, tuba shiu, kolektorë.
 3. Realizon listëprezencen e punëtorëve të kompanisë dhe të nënkontraktorëve hidraulike.
 4. Asiston inxhinierin në hedhjen e të dhënave për realizimin e situacioneve dhe librezë masash
 5. Sistemon dokumentacionin në dosje

Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.

Edukimi:

Bachelor ose Master në Inxhinieri Hidroteknik.

Aftësi të tjera

 1. Të ketë aftësi organizative.
 2. Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 3. Njohës i programeve si Autocad, Revit, SAAP.
 4. Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
 5. Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.
Apliko Tani

Arkitekt

Departamenti i Arkitekturës

Pozicioni i Punës: Arkitekt (Intership)

Departamenti:  Departamenti Arkitekturës

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Kërkime për llojet e hapësirave publike, instalacioneve, sistemime të jashtme, bimësisë
 • Kërkime për mobiljet urbane, ndriçimin e jashtëm, lojrat sportive.
 • Asistim në realizimin e renderave 3D.

Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.

Edukimi:

Master në Arkitekturë.

Aftësi të tjera

 • Të ketë aftësi organizative.
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 • Njohës i programeve si Autocad, Revit, Ilustrator, 3Dmax.
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
 • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.
Apliko Tani

Financier

Departamenti i Financës

Pozicioni I Punës: Financier (Intership)

Departamenti:  Departamenti Financës

Detyrat dhe Përgjegjësi:

 1. Regjistrim fatura blerje-shitje.
 2. Asiston në inventarin e kompanisë.
 3. Asiston në numërimin e gjendjes fizike në magazine.
 4. Asiston në bashkëlidhjen e faturave me situacionet.
 5. Asiston në nxjerrjen dhe përpunimin e të dhënave sipas detyrave që i caktohen.
 6. Sistemon dokumentacionin në dosje.

Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.

Edukimi:

Bachelor ose Master në Financë, Administrim Biznes, Informatikë ekonomike.

Aftësi të tjera

 • Të ketë aftësi organizative.
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 • Njohës i programeve si Financa 5
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
 • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.
Apliko Tani

Agjent Shitje

Agjent Shitje

Pozicioni i Punës: Agjent Shitje (Internship)

Departamenti: Shitje-Marketing

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 1. Realizon aktivitete marketing si B2B, MDRR.
 2. Asiston në pritjen e klientëve dhe shoqërimin e tyre në object.
 3. Asiston në analiza dhe studim tregu për konkurentin.
 4. Merr pjesë në panaire dhe realizon B2B.
 5. Krijon dhe mbledh të dhëna për bigdata.

Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.

Edukimi:

Bachelor ose Master në Marketing, Administrim Biznesi.

Aftësi të tjera

 • Të ketë aftësi organizative.
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
 • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.
Apliko Tani