fbpx Kontakt - Kërko Punë |

Punësim në Kontakt

Gjej rolin tënd midis nesh.

Profesioni

Inxhinier Ndërtimi

Profili i kompanisë: kontakt.al

Pozicioni i Punës: Inxhinier Ndërtimi

Departamenti: Inxhinieri

Profili i punës : Me kohë të plotë

 

Detyrat:

 1. Kryen detyra të ndryshme projektimi si përpunim projekti dhe sistemim projekti;
 2. Plotëson dokumentat në dosjet inxhinierike;
 3. Përgatit raporte të ndryshme sipas nevojës së departamentit inxhinierik;
 4. Asiston inxhinierët junior, kryen matje dhe kontrolle cilësie;
 5. Ndjek proçesin e punës dhe menaxhon nënkontraktorin;
 6. Përgatit dokumentacionin përkatës të proçesit bazuar në rregulloren e kompanisë dhe dokumentave të miratuara si libreza masash, urdhër pune, kërkesa materiali, proçes verbal marrje në dorëzim punimesh;
 7. Raporton çdo ditë te drejtuesi i grupit për ecurinë e punimeve në objekt, përpilon grafik punimesh dhe përditëson atë;
 8. Përgatit realizimin javor dhe merr nga drejtuesi i grupit detyrat për javën pasardhëse, detajon planin e punës dhe i dorëzon te drejtuesi i grupit;
 9. Përgjegjës për arkivimin e dokumentacionit të prodhuar sipas rregullores së miratuar nga kompania.

 

Kritere:

Arsimimi:

1. Diplomë Master në Inxhinieri ose të jetë në proçes shkollimi;

 

Eksperienca:

1. Me eksperiencë të mëparshme pune;

 

Kualifikime:

1. Kualifikime të mëparshme, trajnime në inxhinieri.

2. Aftësi shumë të mira organizative dhe të menaxhimit të kohës;

3. Përdorues i programit Autocad;

4. Njohës shumë i mirë i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office;

5. Aftësi shumë të mira të gjuhës Angleze;

 

Përfitime:

Paga:

Kandidatët me eksperiencë 0-2 vite në këtë pozicion: 450.00-700.00 Euro/muaj (neto).

 

Rivlerësim page:

Çdo vit bazuar në performancën e punonjësit, bëhet rivlerësimi i pagës duke përcaktuar pagën për vitin e ardhshëm.

 

Bonuse të tjera:

1. Bonuse për performancë të jashtëzakonshme gjatë vitit;

2. Trajnime profesionale brenda dhe jashtë vendit;

3. Bonus në fund të vitit për performancën e punës;

 

Aplikimi:

Nëse dëshiron të bëhesh pjesë e skuadrës Kontakt, apliko duke dërguar CV në adresën e email-it: [email protected]; [email protected].

Dokumentat e cituara në CV duhet të bashkëlidhen në aplikimin tuaj!

Kërko

Inxhinier Hidroteknik

Profili i kompanisë: kontakt.al

Pozicioni i Punës: Inxhinier Hidroteknik

Departamenti: Inxhinieri

Profili i punës: Me kohë të plotë

 

Detyrat:

 

 1. Kryen detyra të ndryshme projektimi si përpunim projekti dhe sistemim projekti;
 2. Plotëson dokumentat në dosjet inxhinierike;
 3. Përgatit raporte të ndryshme sipas nevojës së departamentit inxhinierik;
 4. Asiston inxhinieret junior, kryen matje dhe kontrolle cilësie;
 5. Ndjek proçesin e punës dhe menaxhon nënkontraktorin;
 6. Përgatit dokumentacionin përkatës të proçesit bazuar në rregulloren e kompanisë dhe dokumentave të miratuara si libreza masash, urdhër pune, kërkesa materiali, proçes verbal marrje në dorëzim punimesh;
 7. Raporton çdo ditë te drejtuesi i grupit për ecurinë e punimeve në objekt, përpilon grafik punimesh dhe përditëson atë;
 8. Përgatit realizimin javor dhe merr nga drejtuesi i grupit detyrat për javën pasardhëse, detajon planin e punës dhe i dorëzon te drejtuesi i grupit;
 9. Përgjegjës për arkivimin e dokumentacionit të prodhuar sipas rregullores së miratuar nga kompania.

 

Kritere:

Arsimimi:

1. Diplomë Master në Inxhinieri ose të jetë në proçes shkollimi;

 

Eksperienca:

1. Me eksperiencë të mëparshme pune;

 

Kualifikime:

1. Kualifikime të mëparshme, trajnime në inxhinieri.

2. Aftësi shumë të mira organizative dhe të menaxhimit të kohës;

3. Përdorues i programit Autocad;

4. Njohës shumë i mirë i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office;

5. Aftësi shumë të mira të gjuhës Angleze;

 

Përfitime:

Paga:

Kandidatët me eksperiencë 0-2 vite në këtë pozicion: 450.00-700.00 Euro/muaj (neto).

 

Rivlerësim page:

Çdo vit bazuar në performancën e punonjësit, bëhet rivlerësimi i pagës duke përcaktuar pagën për vitin e ardhshëm.

 

Bonuse të tjera:

1. Bonuse për performancë të jashtëzakonshme gjatë vitit;

2. Trajnime profesionale brenda dhe jashtë vendit;

3. Bonus në fund të vitit për performancën e punës;

 

Aplikimi:

Nëse dëshiron të bëhesh pjesë e skuadrës Kontakt, apliko duke dërguar CV në adresën e email-it: [email protected]; [email protected]

Dokumentat e cituara në CV duhet të bashkëlidhen në aplikimin tuaj!

Kërko

Specialist Finance

Profili i kompanisë: kontakt.al

Pozicioni i Punës: Specialist Finance

Departamenti: Financë

Profili i punës: Me kohë të plotë

 

Detyrat:

 1. Regjistron faturat e shitjes dhe blerjes;
 2. Raporton çdo mospërputhje të konstatuar në fatura dhe situacione;
 3. Kontabilizon shpenzimet sipas qëndrave të kostos;
 4. Kontrollon dhe kontabilizon deklaratat doganore dhe përpunon çmimin fundor për magazinë;
 5. Raporton llogarinë e parapagimeve për furnizime dhe ndjek mbylljen e tyre sipas kontratës me nënkontraktoret;
 6. Kordinon me inxhinierët drejtues të kantiereve për faturat e blerjes dhe i merr në dorëzim;
 7. Kryen analiza financiare sipas nevojës së departamentit;
 8. Sistemon dokumentacionin financiar sipas rregullave të përcaktuara në Rregulloren e Arkiv-Protokollit;
 9. Përgatit rakordimet mujore të kreditoreve sipas proçedurës së miratuar;
 10. Kontabilizon veprimet bankare çdo ditë dhe raporton gjendje banke;

Kritere:

Arsimimi:

 1. Diplomë Master në Financë, Kontabilitet, Administrim Biznes, Ekonomiks.

Eksperienca:

 1. Me dhe pa experiencë të mëparshme pune.

Kualifikime:

 1. Aftësi të mira organizative dhe të menaxhimit të kohës;
 2. Njohuri të Legjislacionit Fiskal;
 3. Perdorues i programit Financa 5.
 4. Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.

Përfitime:

Paga:

1. Kandidatët me eksperiencë 1-2 vite në këtë pozicion: 550.00-750.00 Euro/muaj (neto).

2. Kandidatët me eksperiencë mbi 2 vite në këtë pozicion: 750.00-1000.00 Euro/muaj (neto).

 

Rivlerësim page:

Çdo vit bazuar në performancën personale të punonjësit, bëhet rivlerësimi i pagës, duke përcaktuar pagën për vitin e ardhshëm.

 

Bonuse të tjera:

 1. Bonuse për performancë të jashtëzakonshme gjatë vitit;
 2. Trajnime profesionale brenda dhe jashtë vendit;
 3. Bonus në fund të vitit për performancën e punës;

Aplikimi:

Nëse dëshiron të bëhesh pjesë e skuadrës Kontakt, apliko duke dërguar Jetëshkrimin në adresën e email-it: [email protected]; [email protected].

 

 

Kërko

Specialist BNJ

Profili i kompanisë: kontakt.al

Pozicioni i Punës: Specialist BNJ

Departamenti: Burime Njerëzore

Profili i punës: Me kohë të plotë

 

Detyrat:

 1. Zhvillon njohuri për proçedurat e Burimeve Njerëzore;
 2. Zhvillon njohuri mbi Kodin e Punës;
 3. Plotëson dhe mirëmban database-n e mungesave, dokumentacionit, intervistave;
 4. Përgatit dokumenta referenca, vërtetime pune;
 5. Plotëson dosjet personale të stafit dhe i azhornon me dokumenta gjatë punësimit;
 6. Komunikon me aplikantet per punësim ose praktike;
 7. Bën prezantim staf i ri në kompani (me email dhe fizikisht);
 8. Përgatit analiza të thjeshtë në lidhje me zhvillimet në departament;

Kritere:

Arsimimi:

 1. Diplomë Master në Administrim Biznes, Juridik.

Eksperienca:

 1. Me dhe pa experience të mëparshme pune.

Kualifikime:

 1. Kualifikime në fushën e Burimeve Njerëzore përmbëjnë avantazh.
 2. Aftësi shumë të mira organizative dhe të menaxhimit të kohës;
 3. Aftësi shumë të mira komunikuese;
 4. Njohës shumë i mirë i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office;
 5. Aftësi shumë të mira të gjuhes Angleze;

Përfitime:

Paga:

Kandidatët me eksperiencë 0-1 vit në këtë pozicion: 400.00-550.00 Euro/muaj (neto).

 

Rivlerësim page:

Çdo vit bazuar në performancën personale të punonjësit, bëhet rivlerësimi i pagës, duke përcaktuar pagën për vitin e ardhshëm.

 

Bonuse të tjera:

 1. Bonuse për performancë të jashtëzakonshme gjatë vitit;
 2. Trajnime profesionale brenda dhe jashtë vendit;
 3. Bonus në fund të vitit për performancën e punës;

Aplikimi:

Nëse dëshiron të bëhesh pjesë e skuadrës Kontakt, apliko duke dërguar Jetëshkrimin në adresën e email-it: [email protected]; [email protected].

Kërko

Web Designer

Profili i kompanisë: kontakt.al

Pozicioni i Punës: Web Designer

Departamenti: Design

Profili i punës: Me kohë të plotë

 

Detyrat:

 1. Dizajnimi i faqeve me dizajn të pastër dhe artistik;
 2. Përdorimi i praktikave më të mira të dizajnit përmes procesit të ndërtimit të faqes në internet;
 3. Sigurimi i funksionimit dhe stabilitetit të faqes në internet në të gjithë pajisjet, p.sh. desktop, celular, tablet;
 4. Puna me ekipin e marketingut për të përfshirë elementët e markës dhe gjetjet përkatëse të hulumtimit të tregut në faqen e internetit;
 5. Të përktheje kërkesat në dizajne të bukura, intuitive dhe funksionale.

 

Kritere:

Arsimimi:

 1. Diplomë Bachelor & Master në Graphic Design ose fusha të ngjashme

 

Eksperienca:

 1. 2-3 vite eksperiencë pune të mëparshme si Web Designer;
 2. Portfolio me punime

 

Kualifikime:

 1. Aftësi në Photoshop, Illustrator dhe mjete të tjera të dizajnit vizual.
 2. Aftësi në HTML, CSS dhe JavaScript për prototipe të shpejta.
 3. Aftësi të shkëlqyera të dizajnit vizual me ndjeshmëri ndaj ndërveprimit përdorues-sistem.
 4. Aftësia për të zgjidhur problemet në mënyrë krijuese dhe efektive.
 5. Të përditësuar me tendencat, teknikat dhe teknologjitë më të fundit të Web.
 6. Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office
 7. Aftësi shumë të mira të gjuhës Angleze;

 

Përfitime:

Paga:

Kandidatët me eksperiencë 2-3 vite në këtë pozicion: 500-700 Euro/muaj (neto).

 

Rivlerësim page:

Çdo vit bazuar në performancën personale të punonjësit, bëhet rivlerësimi i pagës, duke përcaktuar pagën për vitin e ardhshëm.

 

Bonuse të tjera:

 1. Bonuse për performancë të jashtëzakonshme gjatë vitit;
 2. Trajnime profesionale brenda dhe jashtë vendit;
 3. Bonus në fund të vitit për performancën e punës;
 4. Rivlerësim page çdo vit bazuar në performancën e punës.

 

Aplikimi:

Nëse dëshiron të bëhesh pjesë e skuadrës Kontakt, apliko duke dërguar Jetëshkrimin në adresën e email-it: [email protected]; [email protected].

Kërko

Agjent Shitjesh

Profili i kompanisë: kontakt.al

Pozicioni i Punës: Agjent Shitje

Departamenti: Shitje dhe Marketing

Profili i punës: Me kohë të plotë


Detyrat:

 1. Njeh profilin e kompanisë, projektet e realizuara, dokumentacionin ligjor, afatet e ndërtimit;
 2. Informon klientët potencialë mbi kushtet e shit-bleries, çmimin, sipërfaqen, vendndodhjen, orientimin, përshkrimin e rifiniturave, standarteve të përdorura, afatin e dorëzimit të objektit;
 3. Shoqëron klientët dhe kryen vizita në ambiente;
 4. Udhëheq kërkime në treg për të identifikuar kërkesat e tregut aktual dhe në të ardhmen;
 5. Kryen aktivitete marketing për të gjeneruar klientë;
 6. Menaxhon rrjetet sociale dhe marketon njesitë e lira për shitie;
 7. Monitoron tregun në tërësi dhe mbledh informacione;
 8. Raporton në mënyrë periodike tek eprori përkatës për aktivitetet dhe objektivat e vendosura;
 9. Mban dhe rifreskon databazën e klientëve.


Kriteret:

Eksperienca:

 1. Me dhe pa eksperiencë të mëparshme pune;

Kualifikime:

 1. Kualifikime në fushën e shitjeve përmbëjnë avantazh.
 2. Aftësi shumë të mira organizative, komunikuese,negociuese;
 3. Të jetë person energjik dhe i motivuar;
 4. Të jetë ambicioz, i besueshëm dhe i aftë të ndërmarrë iniciativa;
 5. Aftësi për të punuar në mënyrë individuale dhe në grup.


Aplikimi:

Nëse dëshiron të bëhesh pjesë e skuadrës Kontakt, apliko duke dërguar CV në adresën e email-it: [email protected]; [email protected]

Dokumentat e cituara në CV duhet të bashkëlidhen në aplikimin tuaj.

Kërko

Kontakt
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E [email protected]
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit

© 2023 by Design Kontakt