fbpx Kontakt - Kërko Punë |

Kërko punë

Gjej rolin tënd midis nesh.

Profesioni

Kërko

Arkitekt

PËRGJEGJËSITË:

Dorëzim i projektit arkitektonik i cili përmban:

 • Projekt konceptual
 • Projekt skematik
 • Projekt i detajuar
 • Projekt i zbatimit
 • Preventivim
 • Tenderim
 • Zbatim
 • Projekt As–Build
 • Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.
   

KRITERET:

 • Të ketë përfunduar masterin shkencor në Arkitekturë;
 • Të ketë aftësi organizative;
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup;
 • Njohës i programeve si Autocad, Revit, 3D Max, Illustrator, Photoshop;
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike të paketës Microsoft Office;
 • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze;
 • Të jetë i aftë për të kuptuar nevojat e projektit dhe për t'iu përgjigjur në mënyrë efikase dhe logjike.
Kërko

Jurist

Kontakt është në kërkim të të rinjve të talentuar dhe me integritet të lartë për t'iu bashkuar ekipit tonë si Jurist.

PËRGJEGJËSITË:

 • Hartimi, rishikimi dhe negocjimi i një sërë kontratash tregtare specifike për industrinë dhe kontratave të përgjithshme ndërmjet palëve të ndryshme të përfshira në një projekt;
 • Hartimi i deklaratave dhe prokurave;
 • Interpretimi dhe analizimi i dokumenteve, legjislacionit dhe çdo dokumentacioni tjetër;
 • Ndjekja e proçedurës për pjesëmarrje në tendera dhe plotësimi i dokumentacionit përkatës;
 • Të ndjekë proçedurat për nxjerrjen e Lejes së Ndërtimit dhe të Lejes së Përdorimit për objektet që janë parashikuar të ndërtohen nga Kompania dhe të sigurojë dokumentacionin përkatës;
 • Përfaqësimi në organet e administratës shtetërore si dhe personave juridikë dhe privatë në të cilët është e përfshirë kompania apo pala e interesuar;
 • Përfaqësim para gjykatave për çështje të ndryshme të kompanisë;
 • Negocjimi i kontratave me palët e treta;
 • Diskutime dhe vlerësime me klientin, këshilla për të drejtat dhe detyrimet e tyre.
   

KËRKESAT:

 • Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës;
 • Minimumi 3 vite eksperiencë pune (preferohet në sektorin e ndërtimit);
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Aftësi të shkëlqyera për zgjidhjen e problemeve;
 • Aftësi për të punuar në afate, nën presion;
 • Aftësi për të punuar individualisht ose në grup;
 • Përdorues i mirë i Microsoft Office;
 • Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe komunikuese, duke përfshirë aftësi të forta hartimi;
Kërko

Inxhinier ndërtimi

Kontakt është në kërkim për Inxhinier Ndërtimi të talentuar dhe të orientuar për t'iu bashkuar ekipit tonë.

PËRGJEGJËSITË:

 • Kontrollon zbatimin e punimeve në terren sipas projektit të miratuar;
 • Harton dhe kontrollon librezat e sasisë;
 • Kontrollon punimet e nënkontraktorit për zbatimin cilësor dhe sipas planit të punës;
 • Vlerëson punën e nënkontraktorëve;
 • Identifikon dhe ofron zgjidhje teknike për problemet gjatë ndërtimit;
 • Kontrollon analizat laboratorike mbi sasinë dhe çmimin e marrë nga laboratory;
 • Përpilon proces-verbalet për punë shtesë;
 • Ndihmon menaxherin e punimeve për mbikëqyrjen dhe menaxhimin e punëve.
   

KËRKESAT:

 • Diplomë Master në Inxhinieri;
 • Njohuri të shkëlqyera të softuerëve të dizejnimit dhe vizualizimit si AutoCad, Revit, Ms. Oce, Ms. Project;
 • Aftësi të mira në lexim dhe interpretim të projektit;
 • Komunikim i fortë, vendimmarrje, mendim kritik dhe analitik;
 • Të ketë aftësi organizative dhe aftesi analitike në zgjidhjen e problemeve;
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
Kërko

Financier

Kontakt po kërkon të punësojë Financier energjik, me potencial të lartë, të vetëmotivuar dhe me integritet të lartë për t'iu bashkuar ekipit tonë.

PËRGJEGJËSITË:

 • Kontrolli i faturës në përputhje me rregulloret fiskale dhe librin kryesor specifik të kompanisë;
 • Librat e shit/blerjeve dhe formulari i deklaratës së TVSH-së;
 • Kontrolli i bilancit të llogarive bankare;
 • Komunikimi me klientët, furnitorët, organet tatimore;
 • Përgatitja e situationeve së punës në ndërtim;
 • Përgatitja e deklaratave financiare (mujore, tremujore, vjetore);
 • Raportet e Klientit dhe Furnizuesit;
 • Analiza e kostos;
   

KËRKESAT:

 • Diplomë Master në Kontabilitet dhe Audit;
 • Kualifikime profesionale (të përfunduara ose në vazhdim është një avantazh);
 • Përdorues shumë i mirë i programeve ¬financiare, F5;
 • Të ketë njohuri të mira në programet përkatëse kompjuterike (Ms. Office);
 • Aftësi të shkëlqyera të të dëgjuarit, komunikimit verbal dhe të shkruar;
 • Aftësi të shkëlqyera të përditësimit të të dhënave dhe të shkruarit.
Kërko

Dizajner

Kontakt është në kërkim të të rinjve me orientim artistik për Dizajner. Bëhuni pjesë e Departamentit Design në Kontakt.

PËRSHKRIMI I PUNËS:

Si dizajner, ju jeni mbështetja kryesore e agjentëve të shitjes duke plotësuar me materiale grafike të gjitha aktivitetet marketing që zhvillon kompania duke ruajtur një gjuhë brandi në çdo fushë.

PËRGJEGJËSITË:

 •  Punë kërkimore dhe innovative;
 •  Krijimi dhe redaktimi i grafikëve (Photoshop), imazheve vektoriale (Illustrator), videove (After Effects, Premiere Pro) dhe formateve të ndryshme botimi si postera, revista, broshura dhe libra elektronikë (InDesign);
 •  Qasja me tendencat e fundit dhe rolin e tyre në mjedisin e biznesit;
 •  Qasje profesionale ndaj kohës, kostove dhe afateve;
 •  Saktësia dhe vëmendja ndaj detajeve.
   

KËRKESAT:

 • Diplomë Bachelor në grafik dizajn ose fusha të ngjashme;
 • Aftësi të demonstrueshme të dizajnit grafik me një portofol të kompletuar;
 • Njohuri të Adobe PhotoShop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro dhe After Effects;
 • Menaxhimi i kohës dhe aftësitë organizative;
 • Të aftë në elementet e dizajnit formal, duke përfshirë tipografinë, paraqitjen, ekuilibrin, porcionin, ritmin, theksimin dhe unitetin.
Kërko

Agjent Shitjesh

Kontakt është në kërkim të të rinjve energjik, të talentuar dhe të motivuar për t'iu bashkuar ekipit tonë si agjent shitjesh.

PËRSHKRIMI I PUNËS:

Si agjent shitjesh, ju jeni linja e parë në shërbimin ndaj klientit dhe do të jeni përgjegjës për drejtimet dhe përmbushjen e qëllimeve të shitjes. Detyrat do të përfshijnë prezantimet e shitjeve dhe demonstrimet e produkteve, si dhe negocimin e kontratave me klientët e mundshëm.

PËRGJEGJËSITË:

 •  Krijimi i marrëdhënieve me klientët e rinj;
 •  Ruajtja dhe përmirësimi i marrëdhënieve me klientët ekzistues;
 •  Identifikimi dhe përgjigjja e pyetjeve të klientit në lidhje me kushtet e kredisë, produktet, çmimet dhe disponueshmërinë;
 •  Mbajtja e një niveli të lartë njohurish për produktet ekzistuese dhe njohuri për produktet e reja që janë në zhvillim;
 •  Takime me klientët për të përcaktuar kërkesat e tyre specifike, duke bërë sugjerime sipas nevojës;
 •  Përgatitja e raporteve javore dhe mujore;
 •  Mbajtja e të dhënave të klientit.


KËRKESAT:

 •  Diplomë Bachelor në biznes, marketing, ekonomi ose fusha të ngjashme;
 •  Përvojë në shitje;
 •  Kuptueshmëri e procesit dhe dinamikës së shitjes;
 •  Njohuri për praktikat dhe parimet e shërbimit ndaj klientit;
 •  Aftësi në programet përkatëse kompjuterike (Ms. Office);
 •  Aftësi të mira të të dëgjuarit, komunikimit verbal dhe të shkruarit;
 •  Qasje e sigurt dhe karizmatike ndaj njerëzve;
 •  Zotërim i shkëlqyer i gjuhës angleze.
Kërko

Kontakt Shpk
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E [email protected]
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit

© 2022 by Design Kontakt