fbpx KUB/KUZ | Kontakt

KUB/KUZ

Për kullimin e ujrave sipërfaqësorë do të përdoret sistemi linear i kullimit. Termi linear përdoret për të theksuar natyrën sipërfaqësore të kullimit të kanaleve. Kanalinat e kullimit janë një pikë kyçe në kontrollin e ujërave sipërfaqësorë dhe duhet të mirëmbahen në mënyrë periodike. Rrjeti i jashtëm i ujërave të zeza është ndërtuar për mbledhjen e ujërave të ndotur që vijnë nga kolonat e shkarkimit të ambienteve sanitare dhe për t’i shkarkuar ato në rrjetin urban të ujërave të zeza. Tubat që përdoren jane HDPE të brinjëzuar me klasë fortësie SN4 sipas kushteve teknike europiane për përdorimin e tubave në rrjetet e kanalizimeve në zona me presion të ulet.

Kontakt
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E [email protected]
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit

© 2023 by Design Kontakt