Tabelizimi i sigurimit teknik në kantierin e Mangalem 21.

Tabelizim për sigurimin teknik - M21