Kontakt në bashkëpunim me Energy Plus zhvillojnë një trajnim mbi mbrojtjen ndaj zjarrit.

Kontakt - Trajnim Për Mbrojtjen Ndaj Zjarrit