Magazinier

Profili i kompanisë

Kontakt shpk është një kompani ndërtimi që operon në tregun shqiptar që prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarisë së Kontakt shpk konsiston në ndërtimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht në qytetin e Tiranës.

Pozicioni i Punës: Magazinier

Departamenti: Financë

Kriteret / Kërkesat:

 1. Evidenton dhe mbledh dokumentat për hyrjet dhe daljet e materialeve në magazinë.
 2. Kontabilizon në programin Financa 5 veprimet hyrje dhe dalje të materialeve.
 3. Lidh çdo hyrje dalje me kërkesën e inxhinierit përkatës.
 4. Sistemon në dosje dokumentacionin justifikues të magazinës.
 5. Realizon kontrollin dhe numërimin fizik të mallrave me faturën e blerjes.
 6. Përgjegjës për mallrat e ardhura nga importi, realizon kontrollin fizik, magazinimin dhe sistemimin e tyre.
 7. Kujdeset për sistemimin dhe mirëmbajtjen e materialeve në magazinë, grupimin e tyre sipas përdorimit.
 8. Raporton çdo ditë gjendjen e materialeve në magazinë, hyrje dhe dalje ditore.
 9. Realizon raportin mujor për gjendjen e stokut të lëndëve të para, duke sinjalizuar për përdorimin e tyre.
 10. Evidenton, raporton materiale të cilat janë të papërdorshme dhe nevojitet të skartohen.
 11. Evidenton, raporton materialet të cilat duhët të kthehen të furnitori.

Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij.

 1. Edukimi:

Të ketë përfunduar masterin në Financë, Kontabilitet.

 1. Eksperienca

Të ketë eksperiencë pune në pozicionin që kërkohet 1-2 vjet, ne sektorin e ndërtimit.

 1. Aftësi të tjera
 • Të ketë aftësi organizative.
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 • Njohës i programeve si Financa 5.
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
 • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al