TELEFON / TV / INTERNET

Në të gjitha apartamentet nuk mungojnë sinjalet e internetit, telefonit, televizorit dhe citofonisë. Për sinjalin e internetit është përdorur kabell FTP Cart 6 dhe prizë RJ45. Për sinjalin telefonik është përdorur kabëll UTP Cat 5 dhe prizë RJ45. Për sinjalin televiziv tokësor dhe satelitor është përdorur kabell RG59.