DERA E PUSIT TEKNIK

Veshja e murit dhe veshja e pusit teknik përbëhet nga një konstruksion metalik i veshur nga njëra anë me një ose dy shtresa pllakë. Konstruksioni fiksohet në perimetrin e tij me elemntët konstruktivë, dhe fiksimi kryhet direkt në dysheme. Në konstruksion mund të montohen shtresa zëizoluese dhe termoizoluese. Tokëzimi realizohet me pllaka metalike. Fugat e lëvizjes duhet të merren parasysh gjatë ndërtimit të konstruksionit të veshjes së murit dhe të puseve teknike.