FASADË STRUKTURALE XHAMI

Objekti është realizuar me fasadë strukturale, me kopertinë e cila ka elementet kryesorë të saj si:
kolonat vertikale, traversat horizontale, të cilat shërbejnë për mbajtjen e xhamit. Xhami i përdorur është xham termik, me përshkrueshmëri të dritës dhe mbrojtje kundër rrezeve të diellit në raportin 70/35. Modulimi i akseve të fasadës është bërë sipas projektit të detajuar, duke patur hapësira konstruktive prej 70 cm dhe 90 cm.