FURNIZIMI ME UJI I APARATEVE SANITARE

Furnizimi me ujë i aparateve sanitare bëhet nëpërmjet sistemit me kolektor dhe me linja te pandërprera nga kolektori deri tek pajisja. Ky sistem është shumë efikas kundrejt humbjeve të presionit dhe bën që gjatë përdorimit më shumë se një pajisje në te njëjtën kohë të mos ketë humbje të presionit, siç ndodh me sistemin klasik të furnizimit me ujë. Njëkohësisht ky sistem është shumë i sigurtë përsa i përket rrjedhjeve sepse është me tub të pandërprerë nga kolektori deri te pajisja.