FURNIZIMI ME UJI SANITAR

Në impiantin e furnizimit me ujë të apartamenteve një rëndësi të veçantë ka skema se si furnizohen këto apartamente dhe materiali i përdorur për ketë impiant. Skema që është përdorur për ketë impiant është që linja e furnizimit nga rrjeti urban furnizon depot e ujit, me anë të pompave e dërgojmë ujin në linjën kryesore të furnizimit të grupit të kontatorëve dhe më pas me linja të veçanta furnizohet çdo apartament.