MUR TULLE

Muret perimetrale të ndërtesës dhe muret ndarëse të apartamenteve janë 20 cm, me fuga horizontale 2 cm dhe vertikale 1 cm. Në mure vendoset brezi antisizmik me gjerësi të murit dhe lartësi 15 cm. Nuk përdoren tulla të dëmtuara, me formë të ç’rregullt dhe prerja e tyre realizohet me pajisje të posaçme. Muri i tullës duke qënë rezistent ndaj nxehtësisë siguron mbrojtje më të mirë ndaj zjarrit.