NDARËSE BALLKONI

Ndarëset e ballkonit janë një tjetër punim të cilit Kontakt i kushton një kujdes të veçantë. Për realizimin e tyre përdoren materiale si mur tulle 10 cm në lartesinë 110 cm nga soleta. Gjithashtu në objektet e fundit bashkëkohore të ndërtuara përdoret panel xhami me spesorë 2 cm dhe lartësi 100 cm nga muri i tullës, I fiksuar në kllapa metalike për një paraqitje sa më të thjeshtë dhe estetike.