PRERJA E AMBIENTIT TEKNIK

Në ketë prerje janë treguar me hollësi te gjitha detajet e funksionimit dhe mënyra e lidhjeve të pajisjeve. Këtu është treguar mënyra se si linja që vjen nga rrjeti urban furnizon depon e ujit, marrjen e ujit nga pompa e impiantit të furnizimit me ujë sanitar, marrjen e ujit nga pompa e impiantit të mbrojtjes ndaj zjarrit, tubin e shkarkimit të plotësit, mënyrën e boshatisjes së depos dhe drenazhimin e këtij ambienti nëpërmjet pompave të posaçme.