RRJETI I FURNIZIMIT ME UJI DHE SISTEMI MKZ

Rrjeti i jashtëm i furnizimit me ujë të kompleksit është projektuar me rrjet unazor, që do të thotë se godinat furnizohen me dy rrjete. Ky rrjet është i qëndrueshëm ndaj humbjeve të presionit dhe në rast se njëra nga linjat pëson defekt godina furnizohet me ujë nga linja tjetër. Në ketë rrjet janë montuar edhe hidrantët e zjarrit nëntokësor, që në raste zjarri, autozjarrfikëset furnizohen me ujë në këto hidrantë pa patur nevojë të kthehen në bazë për t’u rimbushur.