SHKALLA

Graniti duhet të jetë me ngjyrë gri të çelët, të bëhet fiksimi i tyre me llaç Rofix duke respektuar lartësinë e këmbës së shkallës 17 cm. Sipërfaqja ku do të aplikohet kolla të jetë e pastër nga pluhurat, bojrat, vajrat apo çdo papastërti tjetër.