SHKARKIMI I APARATEVE SANITARE

Shkarkimi i pajisjeve është ndërtuar duke përdorur tuba PP me gota me gominë dhe duke mbajtur diametra dhe pjerrësi sipas standardeve europiane. Tubat e shkarkimit pasi dalin nga pajisja shtrihen në shtresën e dyshemesë dhe lidhen me kolonën vertikale të shkarkimeve e cila është ndërtuar me kolonë balancimi për të bërë një funksionim sa më të mirë të këtij sistemi.