SISTEM DRENAZHIMI

Nëpërmjet Idrain bëjmë drenazhimin e ujërave të shiut në ambientet e jashtme të objekteve, duke shmangur kështu përmbytjet në ambientet e përbashkëta. Shtresa poroze mundëson depërtimin e ujërave në tokë dhe ujitjen e bimësisë përreth. Për realizimin duhet të përdoret Idrain 8 cm i derdhur në vënd, mbi shtresë çakell per t’u fiksuar në tokë natyrale. Bordurë betoni e parafabrikuar e inkastruar në shtresën e çakëllit me llaç.