fbpx SUVATIM | Kontakt

SUVATIM

Kontrollohen fugat e muraturës për njëtrajtshmëri. Mbushen të gjitha të çarat në muraturë. Suvatimi fillon pa u tharë plotësisht mbushjet. Sipërfaqja e muraturës duhet të jetë e thatë dhe e pastër nga të gjithë pluhurat, vajrat apo çdo papasterti tjetër.