TABELIZIM

Tabelizimi përdoret për orientimin e banorëve brënda objektit. Gjithashtu ajo funksionon për sensibilizimin e qytetarëve për mbajtjen pastër të ambienteve të përbashkta. Materiali i përdorur është forex me trashësi 3 mm. Montimi i tyre realizohet me ngjitës biadeziv dhe ngjitës silikon.